شرکت
محصولات
سنسورهای اتوماسیون صنعتی
سنسور فیبر نوری
سنسور نزدیکی انحنا
سنسور مجاورت خازنی
سنسورهای فوتوالکتریک استوانه ای
سوئیچ سنسور فوتوالکتریک
سنسور نوری شکاف
سنسور برچسب
سوئیچ مغناطیسی الکتریکی